РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 29
Базовая цена : 30,99
Дата последней сделки : 22.01.2021
Стартовая цена : 3 100
Базовая цена : 3 100
Дата последней сделки : 22.01.2021
Стартовая цена : 350 000
Базовая цена : 350 000
Дата последней сделки : 20.01.2021
Стартовая цена : 3 900
Базовая цена : 3 900
Дата последней сделки : 22.01.2021
Стартовая цена : 7 000
Базовая цена : 7 000
Дата последней сделки : 22.01.2021
Стартовая цена : 15
Базовая цена : 15
Дата последней сделки : 22.01.2021
Стартовая цена : 10,09
Базовая цена : 10,09
Дата последней сделки : 19.01.2021
Стартовая цена : 8 355
Базовая цена : 8 355
Дата последней сделки : 22.01.2021
Стартовая цена : 1 300
Базовая цена : 1 300
Дата последней сделки : 18.01.2021
Стартовая цена : 0,31
Базовая цена : 0,31
Дата последней сделки : 22.01.2021

Информация о компании

Ohsm <Ohangaronsement> aksiyadorlik jamiyati
ISIN Количество Номинал (UZS) Котировальная цена Уставной капитал(UZS) Рыночная цена на дату последней сделки (UZS) Дата последней сделки Рыночная капитализация (UZS)
Простые акции UZ7021980006
OHSM
4 914 583 1 000 296000.0 4 918 427 000 296000.0 21.01.2021 1 454 720 412 000
Привилегированные акции UZ702198K011
OHSM1
3 844 1 000 Отсутствует

О компании

  «OHANGARONSEMENT» акциядорлик жамияти акциядорларининг  навбатдаги (йиллик) умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабарнома

 

Ҳурматли «OHANGARONSEMENT» АЖ акциядори !

 

«OHANGARONSEMENT» акциядорлик жамияти (кейинги ўринларда – Жамият) , жойлашган манзили: Ўзбекистон Республикаси, 110300, Тошкент вилояти, Оҳангарон шаҳри, саноат ҳудудиди, электрон почта манзили: agc@eurocem.ru, расмий веб-сайти: www.akhancem.uz, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини ўтказиши тўғрисида хабар беради, йиғилиш 2020 йил 30 сентябрда соат 1030 да йиғилиш шаклида бўлади (кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиш ва овозга қўйилган масалалар бўйича қарор қабул қилиш учун акциядорларнинг биргаликдаги ҳозир бўлиши). Йиғилиш ўтказиш жойи: Ўзбекистон Республикаси, 110300, Тошкент вилояти, Оҳангарон шаҳри, саноат ҳудуди, «OHANGARONSEMENT» АЖ конференц зали.     

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар реестри 2020 йил 04 сентябрь ҳолатига шакллантирилган.

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишида иштирок этишга ҳуқуқи бўлган акциядорлар реестри 2020 йил 24 сентябрь ҳолатига шакллантирилган.

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибига қуйидаги саволлар киритилди:

1. Саноқ комиссиянинг сон ва шахсий таркибини сайлаш.

2. Жамият акциядорларининг навбатдаги (йиллик) умумий йиғилишининг Раиси ва Котибини сайлаш.

3. Жамият акциядорларининг навбатдаги (йиллик) умумий йиғилишининг ўтказиш тартибини (регламентини) белгилаш (тасдиқлаш).

4. 2019 йил учун Жамиятнинг йиллик ҳисоботи, йиллик бухгалтерия ҳисоботи, жумладан, даромадлар ва зарарлар ҳисоботи (даромадлар ва зарарлар ҳисобларини) тасдиқлаш.

5. Жамиятнинг 2019 молиявий йил учун даромадини тақсимлаш.

6. Жамият Кузатув кенгашининг ҳисоботини ва Тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиқлаш.

7. Жамият Кузатув кенгашининг сон таркибини белгилаш ва аъзоларини сайлаш.

8. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш.

9. Жамиятнинг аудит бўйича қўмитасини тузиш тўғрисида.

10. Корпоратив бошқарув кодексини тасдиқлаш тўғрисида.

 

Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишида иштирок этиш учун акциядорларни рўйхатга олиш соат 900да бошланади, акциядорларни рўйхатдан ўтказиш соат 1025 да якунланади. Акциядорларни рўйхатдан ўтказиш йиғилиш ўтказиладиган жойда, «OHANGARONSEMENT» АЖнинг маъмурий бошқарув биносида амалга оширилади. Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар, ҳамда кун тартибидаги саволлар бўйича овоз беришлар натижаси акциядорларнинг умумий йиғилишида 2020 йил 30 сентябрда маълум қилинади.

Акциядор умумий йиғилишда шахсан ёки ўзининг вакили орқали иштирок этиши мумкин. Акциядорнинг вакили ўз ҳаракатларини Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ ёзма равишда тайёрланган ва расмийлаштирилган ишончномага асосан амалга оширади. Йиғилишда иштирок этиш учун рўхатдан ўтишда акциядор ёки унинг вакили ўзи билан паспорт олиб келиши керак.

Умумий йиғилишни ўтказишга тайёргарлик кўришда акциядорларга тақдим этилиши лозим бўлган ахборот (материаллар) билан «OHANGARONSEMENT» АЖ жойлашган манзилда ёзма шаклдаги ариза тақдим этиш йўли билан танишиш мумкин. Ёзма шаклдаги аризада қуйидагилар кўрсатилиши лозим:

- жисмоний шакхс бўлган акциядорларга – Ф.И.Ш., паспорт маълумотлари, яшаш манзили, тегишли бўлган акциялар миқдори ва тури;

- юридик шахс бўлган акциядорларга – юридик шахснинг номланиши, жойлашган жойи, давлат рўйхатидан ўтказилганлик рақами ва санаси, тегишли бўлган акциялар миқдори ва тури.

Қўшимча маълумотлар олиш учун «OHANGARONSEMENT» АЖга 645-70-00 телефон рақами орқали мурожаат қилишингизни сўраймиз.

  

Жамият ўз акциядорларига мурожаат қилиб, Ўзбекистон Республикаси акциядорлар тўғрисида қонун ҳужжатларига мувофиқ, маълумотларни акциядорларга тақдим қилиш мақсадида, қимматли қоғозларни номинал сақловчи (қимматли қоғозлар ҳисобини юритувчи)да расмийлаштириладиган қимматли қоғоз эгалари анкетасига ўз электрон почта манзилини маълум қилиш йўли билан ўзгартириш киритиш тўғрисида сўрайди.Сообщение о проведении очередного (годового) общего собрания акционеров Акционерного общества «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»

 

Уважаемый акционер АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»!

 

Акционерное общество «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» (далее также Общество), место нахождения: Республика Узбекистан, 110300, Ташкентская область, Ахангаранский район, г. Ахангаран, Промзона, адрес электронной почты: agc@eurocem.ru, официальный веб-сайт: www.akhancem.uz, настоящим уведомляет о проведении очередного (годового) общего собрания акционеров, которое состоится 30 сентября 2020 года в 10 часов 30 минут в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании). Место проведения собрания: Республика Узбекистан, 110300, Ташкентская область, г. Ахангаран, Промзона, конференцзал АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ».

Реестр акционеров для оповещения о проведении очередного общего собрания акционеров сформирован по состоянию на 04 сентября 2020 года.

Реестр акционеров, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, сформирован по состоянию на 24 сентября 2020 года.

В повестку дня очередного общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Избрание количественного и персонального состава Счётной комиссии Общества.

2. Избрание Председателя и Секретаря очередного (годового) общего собрания акционеров Общества.

3. Определение (утверждение) порядка проведения (регламента) очередного (годового) общего собрания акционеров Общества.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

5. Распределение прибыли Общества за 2019 финансовый год.

6. Утверждение отчёта Наблюдательного совета и заключения Ревизионной комиссии Общества.

7. Определение количественного состава и избрание членов Наблюдательного совета Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.    

9. О создании комитета Общества по аудиту.

10. Об утверждении Кодекса корпоративного управления.

       

Время начала регистрации акционеров для участия в очередном общем собрании акционеров – 9 часов 00 минут, время окончания регистрации акционеров – 10 часов 25 минут. Регистрация акционеров осуществляется по адресу места проведения собрания в здании административного управления АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ». Решения, принятые очередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам дня оглашаются на общем собрании акционеров 30 сентября 2020 года.

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан. При регистрации для участия в собрании акционер или его представитель должен иметь при себе паспорт. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к  проведению очередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения                            АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» путем подачи письменного заявления. В письменном заявлении должно быть указано:

- для акционеров – физических лиц - ФИО, паспортные данные, место жительство, количество принадлежащих акций с указанием типа акций;

- для акционеров - юридических лиц – фирменное наименование, место нахождения юридического лица, номер и дата государственной регистрации, количество принадлежащих акций с указанием типа акций.

За получением дополнительной информации просим обращаться в АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» по телефону: 645-70-00.

 

Общество обращается с просьбой к своим акционерам внести изменения в анкету владельцев ценных бумаг, которая оформляется у номинального держателя ценных бумаг (осуществляющего учет ценных бумаг), сообщив свой адрес электронной почты для предоставления информации акционерам, согласно действующему акционерному законодательству Республики Узбекистан.

Проспекты и другая информация

Существенные факты

Дата № факта
13.01.2021 (Essential Fact 22) ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Показать
12.10.2020 (Essential Fact 06) Решения, принятые высшим органом управления эмитента Показать
12.10.2020 (Material Fact 08) Изменение в составе наблюдательного совета Показать
12.10.2020 (Material Fact 08) Изменение в составе ревизионной комиссии Показать
12.10.2020 (Essential Fact 36) Изменения в списке аффилированных лиц Показать
21.08.2020 (Essential Fact 22) ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Показать
03.07.2019 (Essential Fact 22) ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Показать
20.01.2020 (Essential Fact 31) НАСТУПЛЕНИЕ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПО ВЫКУПУ (ПОГАШЕНИЮ) ЦЕННЫХ БУМАГ Показать
24.12.2019 (Essential Fact 06) Решения, принятые высшим органом управления эмитента Показать
24.12.2019 (Essential Fact 19) Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента Показать

График IPO/SPO/PO

Дата начала подписки Дата окончания подписки Отмена подписки Дата начала подписки Дата окончания подписки Этап подписки Валюта Цена предложения Депонирование (%) Объем выставленных на подписку (ед.) Объем выкупленных по подписке (ед.) Дата включения в список

Отчёты по бирже

Дата Тип Наименование отчёта
30 10 2020, 17:33:26 Куликов Геннадий Васильевич Квартальный отчет для акционерных обществ / Третий квартал Показать
15 10 2020, 09:19:47 Куликов Геннадий Васильевич Годовой отчет для акционерных обществ / Четвертый квартал Показать
03 08 2020, 15:34:20 Куликов Геннадий Васильевич Квартальный отчет для акционерных обществ / Второй квартал Показать
29 04 2020, 16:38:57 Куликов Геннадий Васильевич Квартальный отчет для акционерных обществ / Первый квартал Показать
31 10 2019, 17:41:21 Куликов Геннадий Васильевич Квартальный отчет для акционерных обществ / Третий квартал Показать
30 07 2019, 16:51:35 Куликов Геннадий Васильевич Квартальный отчет для акционерных обществ / Второй квартал Показать
30 04 2019, 09:58:41 Куликов Геннадий Васильевич Квартальный отчет для акционерных обществ / Первый квартал Показать
31 10 2018, 20:05:22 Куликов Геннадий Васильевич Квартальный отчет для акционерных обществ / Третий квартал Показать
31 07 2018, 17:04:22 Куликов Геннадий Васильевич Квартальный отчет для акционерных обществ / Второй квартал Показать
02 07 2018, 17:59:50 Куликов Геннадий Васильевич Годовой отчет для акционерных обществ Показать